Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassing
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Violette Deraes aangeboden diensten zoals coaching, training, workshops en consultancy aan bedrijven, organisaties, verenigingen en particulieren, hierna te noemen ‘klant/opdrachtgever’.
b. Violette Deraes is gevestigd in de Kanunnik Van Hoonackerstraat 3, 8000 Brugge en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0686 821 366.
c. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Violette Deraes daar schriftelijk mee instemt.
d. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Violette Deraes hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomst
Een overeenkomst tussen klant/opdrachtgever en Violette Deraes wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:
a. een mondelinge overeenstemming tussen klant/opdrachtgever en Violette Deraes indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.
b. een digitale (via online booking tool, e-mail, sms, WhatsApp, Messenger) of schriftelijke reservering of bevestiging vanuit klant/opdrachtgever aan Violette Deraes of vice versa.

Artikel 3: Tarieven
a. Violette Deraes biedt diensten aan particulieren tegen vooraf vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.
b. Tarieven voor bedrijven, organisaties of verenigingen worden vastgelegd via een offerte en zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.
c. De tarieven omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt.

Artikel 4: Betalingen door bedrijven, organisaties of verenigingen
a. De klant/opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling, digitaal of schriftelijk is overeengekomen zoals bepaald in artikel 2.
b. Facturen worden verstuurd via e-mail en zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
c. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar.
d. Betwistingen betreffende een factuur dienen Violette Deraes te bereiken binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur en per aangetekend schrijven. Bij ontstentenis daarvan zal de factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om de betaling van de factuur op te schorten of uit te stellen.

Artikel 5: Betalingen door particulieren
a. De klant/opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling, digitaal of schriftelijk is overeengekomen zoals bepaald in artikel 2.
b. Betaling gebeurt in de praktijk via Payconiq, bij aanvang van elke coaching sessie of traject. Voor online sessies of trajecten of indien de klant niet beschikt over de mogelijkheid om via Payconiq te betalen, gebeurt de betaling via overschrijving uiterlijk 2 dagen voor aanvang van een sessie of een traject.

Artikel 6: Annuleringen door de klant/opdrachtgever
a. Individuele coaching sessies: het annuleren van een gereserveerde sessie binnen de 48 uur voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100%.
b. Individuele coaching trajecten: de klant die zich engageert tot een coaching traject kan dit niet annuleren hetzij in situaties van overmacht zoals beschreven in artikel 7.
c. In company coaching, consultancy, workshop of training:
o annulering minder dan 4 weken voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 50%.
o annulering zonder bericht of binnen 7 werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100%.

Artikel 7: Overmacht
a. Van overmacht is sprake als de klant/opdrachgever of Violette Deraes zich in een niet toerekenbare overmachtsituatie bevindt en hierdoor niet in staat is, of in redelijkheid niet geacht kan worden, aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.
b. Indien de klant/opdrachtgever zich in een niet toerekenbare overmachtsituatie bevindt waardoor het naleven van de overeenkomst vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan is Violette Deraes bereid in overleg de voorziene planning aan te passen. Indien de klant/opdrachtgever kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moet afzien van (verdere) naleving van de overeenkomst, dan is hij slechts gehouden aan de betalingsverplichting van de reeds opgenomen of gevolgde sessies. Indien hierdoor een recht tot terugbetaling ontstaat, dan zal deze binnen de 30 dagen plaatsvinden.
c. Indien Violette Deraes zich in een niet toerekenbare overmachtsituatie bevindt waardoor de uitvoering van de overeenkomst vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dienen volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
o indiviuele coaching of consultancy sessies: Violette Deraes behoudt zich het recht voor om een reeds geplande indiviuele coaching of consultancy sessie te annuleren en een nieuwe afspraak in te plannen in overleg met de klant/opdrachtgever.
o coaching trajecten, workshops of trainingen:
– bij gedeeltelijke annulering door Violette Deraes omwille van overmacht van een reeds opgestarte dienstverlening, wordt met de klant/opdrachtgever besproken of de overeenkomst op een later moment kan verdergezet worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het inschrijvingsgeld/factuurbedrag pro rata de niet geleverde prestaties terugbetaald. De terugbetaling zal binnen de 30 dagen plaatsvinden.
– bij volledige annulering door Violette Deraes omwille van overmacht voor aanvang van de dienstverlening, wordt het inschrijvingsgeld/factuurbedrag integraal terugbetaald. De terugbetaling zal binnen de 30 dagen plaatsvinden.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
a. Violette Deraes is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar dienstverlening en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen met de dienstverlening beoogd wordt.
b. Elke samenwerking met Violette Deraes impliceert het vertrouwen op professionele expertise en ervaring en houdt een essentiële inspanningsverbintenis in van de klant/opdrachtgever.
c. Violette Deraes is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant/ opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de coaching sessies, consultancy, workshops of trainingen. De klant/opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Violette Deraes kan bijgevolg niet instaan voor het succes en het welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de klant/opdrachtgever vooropgestelde doel.
d. De coaching sessies/trajecten of workshops gegeven door Violette Deraes zijn geen vervanging voor eventuele therapeutische en/of medische hulp.
Alle coaching sessies/trajecten of workshops zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen; zij zijn niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
e. Violette Deraes behoudt zich het recht voor om een klant die zich aanmeldt voor individuele coaching door te verwijzen indien zij van mening is dat de zelfredzaamheid van de klant ontoereikend is om gecoacht te worden.
f. Op geen enkele dienstverlening van Violette Deraes is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens
a. Violette Deraes draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van klant/opdrachtgever overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving. Het privacybeleid van Violette Deraes is via deze link beschikbaar.

Artikel 10: Klachten
a. Eventuele klachten met betrekking tot de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de coaching sessie, consultancy, workshop of training.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
a. In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zullen Violette Deraes en de klant/opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.
b. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan.
c. Op iedere overeenkomst waarbij Violette Deraes betrokken is, is het Belgisch recht van toepassing.